Учебна година 2020ДА СЕ УЧИМ ДА УЧИМ И ЗНАЕМ
ДА СЕ УЧИМ ДА ДЕЙСТВАМЕ И МОЖЕМ
ДА СЕ УЧИМ ДА ЖИВЕЕМ С ДРУГИТЕ И РАЗЛИЧНИТЕ
ДА СЕ УЧИМ ДА БЪДЕМ, ДА СМЕ НИЕ (АЗ)
                                     ЖАК ДЕЛОР 

Цели на преподаване  
   
Основната цел  - вече не може да бъде механичното усвояване и възпроизвеждане на готови масиви от знания, затова  поставам ученика в активна роля.
  • В информационния век, в обществото на знанието, образованието трябва да бъде развитието на умения за работа с постоянно променяща се информация и  нагласи използвани в  предмети  от професионално образование.      
  • Проблеми- Объркване в усета на учениците за границите на адекватното и неадекватното поведение, което разрушава възможностите за пълноценно обучение, лоша дисциплина в учебния час.
  • Задачи-Характерът на работа ми да се изразява в – сътрудничество, партньорство, търсене, любознателност, подкрепа, насочване,откриване.
Резултат: Ролята на ученика–активен, генериращ знания, партньор, мислещ. Акцентът е върху  “знанията как...” и умението да..”. е, работя с по-голяма чат от учениците, а не само с най-талантливите: Създала съм разнообразни теми и задачи за самостоятелна работа и проекти, които могат да намерят на следния" Интернет адрес https://sites.google.com/site/informaticbpg/
 

 Има непрекъснат диалог, гласност при успехи и неуспехи, трудности  и проблеми.  

 

 Основни цели на обучението на учениците по информационни технологии в VIII клас:

1. Да придобият увереност при работа в мрежова среда, като познават основните възможности за обмен н информация на локалните и глобалните мрежи.
2. Да могат да създават документи, които да публикуват в Интернет.
3. Да работят в екип по проект като правят самостоятелен избор за подходящи технологии за постигане на целта на проекта.
Основни модули
Ученикът трябва да познава същността на архивирането и разархивирането на файлове, структури и цели дискове, да обяснява същността на компресирането на данни, да познава предназначението на архивиращите програми, да може да архивира файл или група от файлове на един или няколко носителя, да разархивира файл и да създава саморазархивиращ се архив.
Ученикът трябва да може да обяснява предназначението и възможностите на използваната операционна система, да знае и разбира връзката между ОС и хардуера на компютърната система, да разграничава системен иприложен софтуер, да търси файлове и папки по определени критерии, да инсталира и деинсталира потребителски софтуер.
Ученикът трябва да познава най-разпространените топологиина локална мрежа, да знае предимствата и недостатъците на различните видове мрежи, да има представа за организация на достъпа до ресурси в мрежата, да познава различните мрежови устройства и свързващи елементи и тяхното предназначение, да притежава умения за обменя файлове в локална мрежа, да познава и използва услугите, които предоставя Интернет, да знае и разбира предимствата и недостатъците на локална и глобална мрежа.
Ученикът трябва да знае основните фази в разработката на интернет сайт със статично съдържание, да може да използва редактор за създаване на интернет страници, без да въвежда код, да създава интернет страница, съдържаща текст, изображения, връзки къмдруги интернет страници, сайтове и страници.
  

Основни цели на обучението на учениците по информационни технологии в IX клас:

1. Надграждане на придобитите базисни знания и умения за работа с текстообработващи програми, електронни таблици и графични програми чрез прилагането им за решаване на конкретни практически задачи.
2. Развиване на творческите умения и уменията за работа в екип по конкретен проект, който завършва с продукт, създаден със средствата на ИТ.
3. Развиване на умения за използване на вградените помощни системи на приложните програми.
 Основни модули
Ученикът трябва да придобие знания за суперкомпютри - видове суперкомпютри, области на приложение, компютърни клъстери – видове, предназначение, грид системи – видове, приложение. Ученикът трябва да може да описва възможностите и предназначението на операционните системи за мобилни комуникации, характеристики, видове, фирми производители. Ученикът трябва да познава съвремении средства за защита на данни, кодиране на информация, криптографски сиситеми, видове криптографски сиситеми. Биометрична идентификация, електронен подпис – приложение.
Ученикът трябва да придобие умения за: настройки на работен екран; добавяне на ленти и бутони; промяна на мерна единица, да работа със шаблони и текстови стилове, да създава потребителски шаблон. Ученикът трябва да придобие знания и умения за работа с циркулярни писма, списъци в текстов документ, да работи с многоколонен текст, да работи с таблици в текстов документ, вмъква бележки под линия, горен и долен колонтитул, да работи с обекти в текстов документ.
Ученикът трябва да придобие знания и умения за работа с графични обекти. Форматиране на графични обекти. Отпечатване на текст с графичен обект.
Ученикът трябва да придобие знания и умения за избор на тип данните съобразно целта. Да работи с данни от различен тип. Ученикът трябва да познава възможностите на табличния процесор за форматиране на данни в зависимост от определено условие, да може да използва възможностите за задаване на условие за валидност на данни в табличен процесор, да защитава с парола таблица, лист, поле, клетка, да създаване и работа с формуляр в табличен процесор, да придобие знания и умения за филтриране на данни в табличен процесор, да работи с вградени функции за тъсене, да работи с диаграми за анализ на данни.


Целите на обучението по нформатика -

IX клас са:

  • запознаване с основни понятия в информатиката, с принципното устройство и действие на компютрите, с възможностите и ограниченията на тяхното използване, с основни области на приложение, развиване на умения за практическа работа с компютър;
  • запознаване с понятието алгоритъм, начините на описание на алгоритми, основни алгоритмични конструкции и структури от данни, решаване на несложни задачи чрез средствата на алгоритмизацията;
  • запознаване с езици за призучаване на операционна система;
  • ограмиране и изучаване на конкретен език.
 

Основни цели на обучението на учениците по информационни технологии в X клас:

1. Да познават приложението на компютрите и ИТ за решаване на практически задачи, свързани с дейности в глобалното информационно пространство и свързаните с тези дейности правни и етичНи норми.
2. Да познават предназначението и функциите на избраните за изучаване програмни продукти и възможностите да бъдат използвани при решаване на задачи от други предметни области.
3. Да усвоят основните дейности, които могат да се извършват с помощта на програми за работа с бази от данни и презентация.
4. Да разработят самостоятелен или групов проект, решаващ проблем чрез изучаваните ИТ.

Основни модули

Ученикът трябва да придобие знания за - основни принципи, на които е основано изграждането на релационни БД,да знае основните структурни елементи в логическата и физическа организация на БД и техните взаимовръзки, да знае основните типове данни, с които работят СУБД, да притежава умения за проектиране база от данни (да определя цели, таблици, полета, записи, уникални стойности) и определя връзки между таблици, да може да създаване на таблици в бази от данни, да редактиране на структура на таблици в база от данни,да създава, редактира, форматира формуляри за въвеждане на данни, да създава различни видове заявки за подбор на информация по зададени критерии, да създава отчет на базата на таблица или заявка.
Ученикът трябва да придобие знания свързани с регламентиране на правата за работа с информация, етични аспекти, при използване на информацията и ИТ, лицензиран и нелицензиран софтуер, закон за авторско право, изграждане на умения за спазване на правни и етични норми при работа с информационни технологии. Учениквите трябва да разработят презентации по тези теми.
Ученикът трябва да придобие знания за това как се търси информация в Интернет, правила за безопасна работа, киберзаплахи.
 
Затвърдяване на придобитите знания и умения. Развиване на творческите умения и уменията за работа в екип по конкретен проект, който завършва с продукт, създаден със средствата на ИТ.

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар