Уроци и тестове


Уроци

  •    Най-важната способност на учащите е свързана с техните умения да    създават и да участват в групи. 

  •    В тези групи ученето се извършва по следния модел:

създаване → създаване и обмисляне → създаване, обмисляне и споделяне

       Тези нови обстоятелства водят до променена култура на учене –
това е културата на учене, преподаване и наставляван между равнопоставени.
    - Използването на глобалните мрежи в продължаващото образование на учителите по езици променя традиционното педагогическо взаимодействие между учител  и обучаеми.  
    - Това взаимодействие излиза извън рамките на традиционното обучение и навлиза в личното виртуално пространство на всеки един участник в процеса. Съчетаването на реалното с виртуално педагогическо общуване при използване на глобалната мрежа дава възможност за разширяване на интерактивността в обучителния процес.
Тестове

Няма коментари:

Публикуване на коментар