Професионално техническо портфолио

http://ptgblgprof.free.bg/index.html

  Какво е ученическо Порт фолио?

 • Ефективни средства за мониторинг на образователните постижения на учениците;
 • Сборник на личните успехи на ученика, който се формира лично от ученика и реално показва неговата подготвеност и активност в различни учебни и извънучебни дейности в училище и извън него;
 • Съвременна форма за оценка на образователните резултати в учебни, творчески, социални, научно изследователски и други видове дейности;
 • Помага за организиране на контрола на времето, правилното реагиране на грешките и поставяне на реалистични задачи.
 • Форма на фиксиране на лични планове и  начин на записване, съхранение и оценки на индивидуални постижения на ученик за определен период от неговото обучение в работни папки, документиращи натрупания опит и успеха на ученика;
 • Постижение, записани по време на целия учебно-възпитателен процес, служещи за свързващо звено между училища и образователни институции, университети, както и между образованието и пазара на труда.
 • Служи като инструмент за създаване на индивидуално образователно развитие, отразяващо индивидуалната образователна дейност.  
Основни цели на порт фолиото: „Покажете всичко, на което сте способни“:
 • Проследяване, отчет, оценка на индивидуалните постижения на учениците.
 • Активиране на различни дейности, повишаване на образователната дейност на ученика.
 • Индивидуализация на образованието.
Основни задачи на порт фолиото:  
 Формиране на умения за учене: поставяне на цели, планиране и организиране на своята дейност; 
 •  Формиране и подкрепа на мотивация за учене на учениците;
 •  Организация на образователния процес с оглед на личните стремежи и постижения на учениците;
 •  Разширяване възможностите на контролно - оценъчните средства в образованието, въвеждане на алтернативни форми за оценяване;
 •  Развитие на навици за оценяващи дейности на учениците.     
 •   ДЕЙНОСТИ: 
 1.  Моите успехи
 2. Структура на ученическо порт фолио
 3. Способност за учене
 4. Резултати от 9-12 клас
 5. Годишен самоанализ 9-12 клас
 6. Техника за подготовка за изпит 
 7. Спортни постижения
 8. Планиране на кариера
 9. Краен резултат от порт фолиото ми

Няма коментари:

Публикуване на коментар