Философия....

Философия на преподаване

В моята философия за образованието поставям в центъра - ученика.
Отчитам ролята на семейството и смятам, че заедно да работим върху развитието на индивидуалните възможности на ученика.Работя в посока поставянето на ученика в активна роля в процеса на учене.
Не приемам , че учениците могат да се обучават само в класната стая.
             
 Философия на учебно-възпитателния процес
Аз съм съгласна, че учениците трябва да учат от преживяванията, събитията от реалния  живот, които са значими за тях.
Старая се, в работата си като педагог, да познавам личността на всеки ученик, неговата индивидуалност и неговата семейна среда.


        
Методи на преподаване
Работя за развитие на творческите умения и уменията за работа в екип по конкретен проект, създаден със средствата на информационни технологии и интерактивни методи.

Взех участие  в конкурс на МОН  „Най-добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионална подготовка по професия” през 2009 г./теми и тестове в електронен вариант/.

Няма коментари:

Публикуване на коментар